برنامه های آتی

د وره های تک درس الکترونیکی

ارائه درس های دانشگاهی به صورت الکترونیکی با امکان ارائه گواهی رسمی از سوی دانشگاه از اهداف راه اندازی این دوره ها می باشد.

دوره های تخصصی کوتاه مدت

ارایه بسته های آموزشی الکترونیکی مناسب متخصصین، کارشناسان و مدیران نهادها و سازمانهای مختلف در قالب دوره‌های تخصصی کوتاه مدت توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاه از اهداف ارایه این دوره‌ها در آینده‌ای نزدیک است.

دوره‌های دانشگاهی مجازی

ارایه دوره‌های مجازی بلندمدت (با آموزش از راه دور)  با ارایه مدرک در مقاطع مختلف از اهداف راه‌اندازی این دوره‌ها است. راه‌اندازی این دوره‌ها در برنامه‌های میان مدت این مرکز با تاکید بر جذب دانشجویان بین‌الملل به خصوص علاقمندان در کشورهای فارسی‌زبان قرار دارد.