مرکز اموزشهای الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف

ماموریت

ارتقاء و افزایش سطح کیفی خدمات آموزشی دانشگاه از طریق بسترها و ابزارهای الکترونیکی
نشر عمومی علوم به همه اقشار جامعه در جهت تحقق رسالت اجتماعی دانشگاه
تهیه محتوا و ارایه آموزشهای الکترونیکی به صورت از راه دور